Crochet Hook COnversion Chart

 

crochet hook conversion chart

crochet needle conversion chart
METRIC
US
UK
2.0
-
14
2.25
1/B
13
2.5
-
12
2.75
C
11
3.0
-
11
3.25
D
10
3.5
4/E
9
3.75
F
-
4.0
6
8
4.25
G
-
4.5
7
7
5.0
8/H
6
5.5
9/I
5
6.0
10/J
4
6.5
10.5/K
3
7.0
-
2
8.0
-
0
9.0
15/N
00
10.0
P
000
15.75 or 16.0
Q
-
steel needle conversion chart
METRIC US UK
0.6
14
6
0.75
13
-
0.7
12
5
0.8
11
-
1.0
10
4
1.15
9
-
1.25
8
3
1.5
7
2.5
1.6
6
-
1.7
5
-
1.75
4
2
1.85
3
-
1.95
2
-
2
1
1
2.25
0
00
3
00
-

 

back

return to top